เรื่อง :ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ชุดที่ 4 ปีที่ 1 ผ่านช่องทางต่างๆ


โดย : วรันธร  สมเสนาะ   อับโหลดวันที่ : 21/11/2566

 ประชาสัมพันธ์ฯ

211626388520231121_0887.pdf  

 

2116261688220231121_0881.pdf"2116262226920231121_0882.pdf"2116262986120231121_0883.pdf"211626364220231121_0884.pdf"2116264124120231121_0885.pdf"© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com