หนังสือสั่งการ

 

เรียน นายอำเภอทุ่งศรีอุดม และ นายอำเภอสำโรง

อับโหลดวันที่ : 11 เมษายน 2567

การประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจัางรายการงบลงทุนค่าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(Solar cell/Solar Rooftop)

อับโหลดวันที่ : 11 เมษายน 2567

การควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โรงแรม และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

อับโหลดวันที่ : 11 เมษายน 2567

การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้านและชุมชน

อับโหลดวันที่ : 11 เมษายน 2567

โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 2

อับโหลดวันที่ : 10 เมษายน 2567

ให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งใหม่

อับโหลดวันที่ : 10 เมษายน 2567

แนวทางการปฏิบัติการเชื่อมโยงและการบูรณาการแผนพัฒนาระดับพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและระดับตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาอำเภอ

อับโหลดวันที่ : 10 เมษายน 2567

แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2567

อับโหลดวันที่ : 10 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 2 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

อับโหลดวันที่ : 10 เมษายน 2567

ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)

อับโหลดวันที่ : 10 เมษายน 2567

12345678910...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

อับโหลดวันที่ : 27 มิถุนายน 2566

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมจัดเเสดง เเสง เสียง งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2566

อับโหลดวันที่ : 13 มิถุนายน 2566

ตามโครงการปรับปรุงห้องน้ำบริการประชาชนในที่ว่าการอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ตามแนวทางการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน การให้บริการประชาชนของที่ว่าการอำเภอ ตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อับโหลดวันที่ : 22 มีนาคม 2566

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอวารินชำราบที่ 12 จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และที่พักบริการประชาชนอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com