หนังสือสั่งการ

 

การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2561

อับโหลดวันที่ : 23 พฤษภาคม 2561

ด่วนที่สุด เรื่อง การสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน

อับโหลดวันที่ : 23 พฤษภาคม 2561

อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม)

อับโหลดวันที่ : 23 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 23 พฤษภาคม 2561

แต่งตั้งปลัดอำเภอเป็นพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง

อับโหลดวันที่ : 23 พฤษภาคม 2561

การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อับโหลดวันที่ : 23 พฤษภาคม 2561

ประกาศหลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2561

อับโหลดวันที่ : 22 พฤษภาคม 2561

การสำรวจข้อมูลพื้นฐานอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ และบ้านพักข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง

อับโหลดวันที่ : 21 พฤษภาคม 2561

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบ วีดิทัศน์ทางไกล (Video

อับโหลดวันที่ : 21 พฤษภาคม 2561

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบาย ในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาส 3

อับโหลดวันที่ : 21 พฤษภาคม 2561

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ระเบียบวาระการประชุมนายอำเภอ สัญจร ครั้งที่ 3/2561

อับโหลดวันที่ : 15 พฤษภาคม 2561

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต8 (อุบลราชธานี)

อับโหลดวันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ งานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๖๑

อับโหลดวันที่ : 8 มกราคม 2561

แผนการสั่งใช้กำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อับโหลดวันที่ : 14 ธันวาคม 2560

โครงการปรับปรุงคลองชลประทานสถานีสูบน้ำบ้านหัวเห่ว หมู่ที่ 4 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 7 ธันวาคม 2560

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง ขุดลอกลำห้วยขามตอนล่าง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 21 พฤษภาคม 2561

ประกาศราคากลางโครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง-บ้านโนนสวางน้อย หมู่ที่ 14–15 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 17 พฤษภาคม 2561

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 17 พฤษภาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านการท่องเที่ยว สายทางบ้านนาโพธิ์กลาง-ปากลา (ช่วงน้ำตกทุ่งนาเมืองเถาวัลยักษ์) หมู่ที่๖ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยว

อับโหลดวันที่ : 11 พฤษภาคม 2561

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสมบูรณ์ใน หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งโดม เชื่อมต่อตำบลบุ่งมะแลง อ.สว่างฯ จ.อุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 9 พฤษภาคม 2561© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com