หนังสือสั่งการ

 

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 20 กันยายน 2560

อับโหลดวันที่ : 19 กันยายน 2560

การจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

อับโหลดวันที่ : 19 กันยายน 2560

การดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

อับโหลดวันที่ : 19 กันยายน 2560

โครงการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลางในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

อับโหลดวันที่ : 19 กันยายน 2560

การกำจัดผักตบชวา

อับโหลดวันที่ : 18 กันยายน 2560

แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ และให้ข้าราชการช่วยราชการ

อับโหลดวันที่ : 18 กันยายน 2560

อนุมัติเงินประจำงวดประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อเป็นงบอำนวนการส่วนภูมิภาค(เพิ่มเติม)

อับโหลดวันที่ : 15 กันยายน 2560

รายงานการประชุมนายอำเภอ และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

อับโหลดวันที่ : 14 กันยายน 2560

การดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559

อับโหลดวันที่ : 14 กันยายน 2560

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 14 กันยายน 2560

อับโหลดวันที่ : 14 กันยายน 2560

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

อับโหลดวันที่ : 12 กันยายน 2560

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดง หมู่ 3 ตำบลแพงใหญ่ ไปบ้านบากนาเจริญ หมู่ 8 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 11 กันยายน 2560

โครงการขุดลอกห้วยตาหวิด บ้านดูนหนือ หมู่ 13 ตำบลหนองบก ไปบ้านท่าเมือง หมู่ 9 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 11 กันยายน 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

อับโหลดวันที่ : 6 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปฯ

อับโหลดวันที่ : 5 กันยายน 2560

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห่องปอ หมู่ที่ ๗ ไปบ้านเบญจ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 15 กันยายน 2560

โครกงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาห่อม (ชุมชนหนองดินเหนียว) อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 15 กันยายน 2560

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 13 กันยายน 2560

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเลาะ - บ้านภูเวียง หมู่ที่ 8 คำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 13 กันยายน 2560

ประกาศเชิญชวนตามโครงการจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 12 กันยายน 2560© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2559 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com