หนังสือสั่งการ

 

การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อับโหลดวันที่ : 25 กันยายน 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 25 กันยายน 2561(โอนเข้ารายตัว)

อับโหลดวันที่ : 25 กันยายน 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 26 กันยายน 2561(โอนเข้าหน่วยงาน)

อับโหลดวันที่ : 25 กันยายน 2561

การจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อับโหลดวันที่ : 25 กันยายน 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 24 กันยายน 2561 (โอนเข้ารายตัว)

อับโหลดวันที่ : 24 กันยายน 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 24 กันยายน 2561(โอนเข้าหน่วยงาน)

อับโหลดวันที่ : 24 กันยายน 2561

รายละเอียดการโอนเงิน เกี่ยวกับค่าตอบแทน อส. ณ วันที่ 20 ก.ย..61

อับโหลดวันที่ : 24 กันยายน 2561

การมอบใบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2561

อับโหลดวันที่ : 24 กันยายน 2561

โครงการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมในการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

อับโหลดวันที่ : 21 กันยายน 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 21 กันยายน 2561 (โอนเข้ารายตัว)

อับโหลดวันที่ : 21 กันยายน 2561

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

แผนยุทธการโครงการ อส..สัมพันธ์ งวดที่ 2/2561

อับโหลดวันที่ : 4 กรกฎาคม 2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขยายผลตลาดประชารัฐ ( ระยะที่ 2 ) อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อับโหลดวันที่ : 24 กันยายน 2561

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงทางหลวง – สวนนายทองศักดิ์ บ้านหนองทาม หมู่ที่ 10 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 22 กันยายน 2561

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสามแยกบ้านนายสา วรพิมพ์ – ถนนลูกรังเดิมบ้านนายหัสดิน บ้านดินดำ หมู่ที่ 6 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 22 กันยายน 2561

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคสล. เดิมข้างวัดป่าบ้านเค็ง – สายหลังวัดบ้านเค็งไปบ้านโพธิ์ทอง บ้านเค็ง หมู่ 5 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 22 กันยายน 2561

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคสล. เดิมหน้าบ้านนายจรัญ ยอดยิ่ง – สามแยกถนนทช.4009 บ้านกระโสบ หมู่ที่ 4 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 22 กันยายน 2561© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com