หนังสือสั่งการ

 

การขับเคลื่อนนโยบาย "จังหวัดใสสะอาด (ศูนย์ป้องกันทุจริตอำเภอ)

อับโหลดวันที่ : 20 กันยายน 2561

ขออนุมัติโครงการภายใต้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน(ยกเว้น อ.พิบูลมังสาหาร อ.เหล่าเสือโก้ก และ อ.ดอนมดแดง)

อับโหลดวันที่ : 20 กันยายน 2561

การขึ้นทะเบียนหนี้เกษตร ประจำปี พ.ศ. 2561

อับโหลดวันที่ : 20 กันยายน 2561

ขออนุมัติโครงการภายใต้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

อับโหลดวันที่ : 20 กันยายน 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 20 กันยายน 2561 (โอนเข้ารายตัว)

อับโหลดวันที่ : 20 กันยายน 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 21 กันยายน 2561 (โอนเข้าหน่วยงาน)

อับโหลดวันที่ : 20 กันยายน 2561

สรุปผลการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย สัญจร

อับโหลดวันที่ : 19 กันยายน 2561

โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย กิจกรรม ซ่อมแซม/ปรับปรุงหอกระจายข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมุลข่าวสาร

อับโหลดวันที่ : 19 กันยายน 2561

มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2)

อับโหลดวันที่ : 19 กันยายน 2561

ขอเชิญเป็นเกียรติพิธีเปิด โครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคคากรผู้ปฏิบัติงานทะเบียนเพื่อำเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ปัญหา และป้องกันการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 61

อับโหลดวันที่ : 19 กันยายน 2561

12345678910...

© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com