หนังสือสั่งการ

 

รายการโอนเงินค่าตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2561

อับโหลดวันที่ : 22 มิถุนายน 2561

แจ้งรายชื่อผู้อบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายปกครองในการสืบสวนสอบสวน ประจำปี 2561

อับโหลดวันที่ : 22 มิถุนายน 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561

อับโหลดวันที่ : 22 มิถุนายน 2561

การแจกจ่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนลูกซอง

อับโหลดวันที่ : 22 มิถุนายน 2561

มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2) (การประชุม คอจ.)

อับโหลดวันที่ : 22 มิถุนายน 2561

รายละเอียดการโอนเงิน ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561

อับโหลดวันที่ : 21 มิถุนายน 2561

การตรวจติดตามและประเมินผลโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยผ่านกลไกลคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561

อับโหลดวันที่ : 20 มิถุนายน 2561

การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน

อับโหลดวันที่ : 20 มิถุนายน 2561

การดำเนินการตามาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อับโหลดวันที่ : 20 มิถุนายน 2561

การรายงานจัดส่งผู้มีบัตรสวัสดิการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพ

อับโหลดวันที่ : 20 มิถุนายน 2561

12345678910...

© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com