หนังสือสั่งการ

 

รายละเอียดการโอนเงิน เกี่ยวกับค่าตอบแทน อส. ณ วันที่ 26 เม.ย.61

อับโหลดวันที่ : 25 เมษายน 2561

เร่งรัดรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1

อับโหลดวันที่ : 25 เมษายน 2561

แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

อับโหลดวันที่ : 25 เมษายน 2561

การเปิดใช้งานระบบ e-DOPA License งานระบบขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (ระบบใหม่)

อับโหลดวันที่ : 25 เมษายน 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 24 เมษายน 2561

อับโหลดวันที่ : 24 เมษายน 2561

รายการโอนเงินค่าตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประจำเดือน เมษายน 2561

อับโหลดวันที่ : 24 เมษายน 2561

แก้ไขแบบรายงานผล(แบบ 1) การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อับโหลดวันที่ : 23 เมษายน 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 23 เมษายน 2561

อับโหลดวันที่ : 23 เมษายน 2561

ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการนำส่งเงินค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ บัตรประจำตัวประชาชน

อับโหลดวันที่ : 23 เมษายน 2561

อนุมัติประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อเป็นการตอบแทนการปฎิบัจฃติงานนอกเวลาราชการ และค่าพหนะให้แก่ สำนักงานทะเบียนอำเภอ

อับโหลดวันที่ : 23 เมษายน 2561

12345678910...

© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com