หนังสือสั่งการ

 

การเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สำหรับผู้รับบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว.

อับโหลดวันที่ : 8 ธันวาคม 2560

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง รุ่นที่ 1 - 4/2561

อับโหลดวันที่ : 7 ธันวาคม 2560

การจัดให้องค์กรเกษตร องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เช่าที่ราชพัสดุ

อับโหลดวันที่ : 7 ธันวาคม 2560

รายละเอียดการโอนเงิน ณ วันที่ 8 ธ.ค. 60

อับโหลดวันที่ : 7 ธันวาคม 2560

รายละเอียดการโอนเงิน ณ วันที่ 6 ธ.ค.. 60

อับโหลดวันที่ : 4 ธันวาคม 2560

พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560

อับโหลดวันที่ : 4 ธันวาคม 2560

การกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อับโหลดวันที่ : 1 ธันวาคม 2560

รายละเอียดการโอนเงิน ณ วันที่ 29 พ.ย. 2560

อับโหลดวันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560

การจัดทำบัตรประจำตัวสำหรับบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

อับโหลดวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2560

แนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2561

อับโหลดวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2560

12345678910...

© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com