หนังสือสั่งการ

 

ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกนิตยสารเทศาภิบาล

อับโหลดวันที่ : 16 มกราคม 2562

อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 สนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

อับโหลดวันที่ : 15 มกราคม 2562

เรียน นายอำเภอนาตาล นายอำเภอศรีเมืองใหม่ นายอำเภอโพธิ์ไทรและนายอำเภอโขงเจียม

อับโหลดวันที่ : 15 มกราคม 2562

มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท

อับโหลดวันที่ : 15 มกราคม 2562

การโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อับโหลดวันที่ : 15 มกราคม 2562

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 15 มกราคม 2562

อับโหลดวันที่ : 15 มกราคม 2562

ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 15 มกราคม 2562

แนวทางการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ฯ

อับโหลดวันที่ : 14 มกราคม 2562

เรียน นายอำเภอโขงเจียม ,โพธิ์ไทร และ น้ำขุ่น เรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การเป็นข้าราชการที่ดี"

อับโหลดวันที่ : 14 มกราคม 2562

การกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อับโหลดวันที่ : 14 มกราคม 2562

12345678910...

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com