หนังสือสั่งการ

 

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน "Caution Sigh"

อับโหลดวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566

การส่งเสริมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถึงประชาชนและเยาวชน

อับโหลดวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567

อับโหลดวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566

เรียน ที่ทำการปครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดผู้เป็นหัวหน้าองค์คณะและองค์คณะในการปรับพินัย และมอบหมายให้แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดทางพินัย

อับโหลดวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566

เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

อับโหลดวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ

อับโหลดวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566

การเตรียมความพร้อมการรับลงทะเบียนและการรายงานผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

อับโหลดวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนสมาชิก อส. เดือน พฤศจิกายน 2566

อับโหลดวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566

ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยกรมการปกครอง ประจำปี 2566

อับโหลดวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566

โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ "Easy English with DOPA" กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

อับโหลดวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566

12345678910...

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com