หนังสือสั่งการ

 

การเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

อับโหลดวันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561

การจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน รายการค่าปรับปรุงอาคารที่ว่าการและสิ่งก่อสร้างให้กับส่วนภูมิภาค

อับโหลดวันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561

แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ

อับโหลดวันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561

โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน (DOPA's Master Plan on ASEAN Community) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

อับโหลดวันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

อับโหลดวันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

อับโหลดวันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561

โครงการฝึกอบรมระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

อับโหลดวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการมอบโลงศพแก่ผู้ยากไร้

อับโหลดวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561

ติดตามตรวจสอบการร้องเรียนกองทุนหมู่บ้านและโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

อับโหลดวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561

การดำเนินการเกี่ยวกับหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

อับโหลดวันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561

12345678910...

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com