ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

โครงการขุดลอกฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 9 ธันวาคม 2560

โครงการขุดลอกฝากน้ำล้นห้วยมันเผิ่ง หมู่ที่ 12 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 9 ธันวาคม 2560

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 9 ธันวาคม 2560

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 9 ธันวาคม 2560

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 9 ธันวาคม 2560

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเมืองไปวัดป่าหนองไฮ บ้านท่าเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 8 ธันวาคม 2560

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 8 ไปบ้านใหม่แสนสุข หมู่ที่ 12 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 8 ธันวาคม 2560

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระบูน หมู่ที่ 3 ไปสหกรณ์การเกษตรดอนมดแดง ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 8 ธันวาคม 2560

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเมืองไปวัดป่าหนองไฮ บ้านท่าเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 8 ธันวาคม 2560

โครงการขยายคลองส่งน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนยาง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 8 ธันวาคม 2560

12345678910...

© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com