ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ด้านข้างที่ว่าการอำเภอโขงเจียม ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมุ่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองคู-บ้านหนองกวาง (ช่วงบ้านทรายมูล-บ้านนาเลิง) หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล

อับโหลดวันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมุ่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2561

โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีตถนนคีรีรัฐ หมู่ที่ 1,7 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 26 ตุลาคม 2561

โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีตถนนธรรมภาณ หมู่ที่ 8 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 26 ตุลาคม 2561

โครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กกองร้อย อส.อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 24 ตุลาคม 2561

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนายอำเภอ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 22 ตุลาคม 2561

ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 17 ตุลาคม 2561

12345678910...

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com