ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

ราคากลาง ปรับปรุงหอประชุมอำเภอตาลสุม

อับโหลดวันที่ : 20 กันยายน 2561

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนหนองบัว-บ้านโนนสวาง ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 20 กันยายน 2561

ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงถนนลาดยาง(ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ 1 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 20 กันยายน 2561

ประกาศราคากลางและปปช.01โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านบัวท่า (ซอยไปสวนแปลงใหญ่) ตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 17 กันยายน 2561

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแคน หมู่ที่ 7 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 14 กันยายน 2561

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีทวน หมู่ที่ 2 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 14 กันยายน 2561

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเเคน หมู่ที่ 7 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โครงการพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน ตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชก

อับโหลดวันที่ : 14 กันยายน 2561

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกเสริมผิว บ้านทุ่งหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 13 กันยายน 2561

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกเสริมผิวภายในหมู่บ้าน บ้านประชาสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 13 กันยายน 2561

ประกาศ ปปช.01 โครงการขุดลอกหนองสระหลวง ม.6 ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 13 กันยายน 2561

12345678910...

© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com