เรื่อง :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดง หมู่ 3 ตำบลแพงใหญ่ ไปบ้านบากนาเจริญ หมู่ 8 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : เหล่าเสือโก้ก     อับโหลดวันที่ : 9/11/2017 1:17:38 PM

 

09-11-2017ปปช1.pdf  

© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com