เรื่อง :โครงการขุดลอกหนองคำผักกูด หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : กุดข้าวปุ้น     อับโหลดวันที่ : 7/18/2017 11:14:50 AM

 จ้างขุดลอก ตามโครงการขุดลอกหนองคำผักกูด หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 35 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร พร้อมสร้างคันดิน เป็นเงิน 498,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ราคากลาง  

 

07-18-20172560-07-17 13-44-29.pdf"07-18-20172560-07-17 13-44-56.pdf"07-18-20172560-07-17 13-45-34.pdf"© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com