เรื่อง :การมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามเเนวเเผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประจำปี 2566 ระดับภาค ระดับเขต และระดับจังหวัด


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 22/2/2567

 การมอบโล่

22131448597การมอบโล่.pdf  

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com