เรื่อง :รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 12/2/2567

 รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

1293319821doc21763920240212094801.pdf  

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com