เรื่อง :การกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดจังหวัดและนายอำเภอตามนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด


โดย : วิไลวรรณ  ยืดยาว   อับโหลดวันที่ : 9/2/2567

 กำชับ

910513474กำชับ20240209_1289.pdf  

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com