เรื่อง :โครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน 2567


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 8/2/2567

 การดำเนินงานวัน กม. และเงินจัดสรร

8163424564วัน กม20240208_1285.pdf  

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com