เรื่อง :เรียน นายอำเภอเขมราฐ,โพธิ์ไทร,สิรินธร,โขงเจียม,บุณฑริก,น้ำยืน และ นาตาล "การใช้งานเว็บไซต์โครงการ NTS-Mekong Watch"


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 8/2/2567

 ZOOM 14 กพ.67

815485797Zoon ลุ่มน้ำโขง.pdf  

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com