เรื่อง :แจ้งเลขที่สินทรัพย์ประจำเดือน ธันวาคม 2566


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 15/1/2567

 แจ้งเลขที่สินทรัพย์ประจำเดือน ธันวาคม 2566

15141814675doc21279920240115143044.pdf  

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com