เรื่อง :รายละเอียดการโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงอส. 3 อำเภอ ประจำเดือน ธันวาคม 2566


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 15/1/2567

 รายละเอียดการโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงอส. 3 อำเภอ ประจำเดือน ธันวาคม 2566

15134519769doc21278420240115135854.pdf  

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com