เรื่อง :ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยกรมการปกครอง ประจำปี 2566


โดย : วรันธร  สมเสนาะ   อับโหลดวันที่ : 28/11/2566

 จำหน่ายสลาก

28102813404สลากสภาบำรุงกาชาด20231128_0930.pdf  

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com