เรื่อง :โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ "Easy English with DOPA" กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 28/11/2566

 รายละเอียดใน QR code

2810254400Easy English with DOPA 67.pdf  

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com