เรื่อง :การลดค่าเช่านาให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ


โดย : วรันธร  สมเสนาะ   อับโหลดวันที่ : 21/11/2566

 การลดฯ

2116224964920231121_0878.pdf  

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com