เรื่อง :การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะไกล่เกลี่ยตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ทางแพ่ง พ.ศ. 2553 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 20/11/2566

 -

20164947558กำชับเบิกค่าไกล่เกลี่ย.pdf  

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com