เรื่อง :เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนจิตอาสา


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 17/11/2566

 เรื่อง การขับเคลื่อนจิตอาสา

1793049778ขับเคลื่อนจิตอาสา.pdf  

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com