เรื่อง :การสร้างการรับรู้สัญญาฯมือขอความช่วยเหลือสากล "Signal for Help"


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 14/11/2566

 -

141538595signal for help ส่งอำเภอ.pdf  

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com