เรื่อง :แบบรายงานการตรวจสอบข้อมูลทางด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน แบบอเนกประสงค์


โดย : ศิริทิพย์  ไหลเจริญกิจ   อับโหลดวันที่ : 4/7/2566

 บัตร

4152447437ตรวจสอบบัตร.pdf  

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com