เรื่อง :ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกรจังหวัด


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 10/4/2566

 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี ประสานแจ้งปิดประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิภสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ให้ประชาชนได้รับทราบผลต่อไป

1015948245สกชลก 802.pdf  

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com