เรื่อง :ตามโครงการปรับปรุงห้องน้ำบริการประชาชนในที่ว่าการอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ตามแนวทางการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน การให้บริการประชาชนของที่ว่าการอำเภอ ตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


โดย : เขื่องใน     อับโหลดวันที่ : 22/3/2566

 - ขุดบ่อปิดธนาคารน้ำใต้ดิน ระยะของบ่อ 1.50x1.50x5.00 เมตร - ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 (ชาย/หญิง) ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 (ชาย/หญิง) (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)

22112326964บก .01.pdf  

 

2211235726ปร.4.pdf"221124788ปร.5.pdf"© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com