เรื่อง :รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 12 กันยายน 2561 (โอนเข้ารายตัว)


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 9/12/2018 11:35:11 AM

 

09-12-2018IMG.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com