เรื่อง :ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายการค่าเล่าเรียนบุตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพิ่มเติม


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 8/9/2018 4:24:25 PM

 

08-09-2018Report kamnan2.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com