เรื่อง :รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2561


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 6/12/2018 10:29:21 AM

 

06-12-2018doc08004620180612104401.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com