เรื่อง :แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง


โดย : วิไลวรรณ  ยืดยาว   อับโหลดวันที่ : 6/11/2018 4:53:03 PM

 

06-11-2018นส.แจ้งอำเภอ0001.pdf  

 

06-11-2018319570001.pdf"06-11-2018319580001.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com