เรื่อง :การให้บริการทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์


โดย : ศิริทิพย์  ไหลเจริญกิจ   อับโหลดวันที่ : 4/11/2018 11:18:14 AM

 

04-11-2018IMG_0007.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com