เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห่องปอ ม.7 ไปบ้านเบญจ์ ม.4 อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : ทุ่งศรีอุดม     อับโหลดวันที่ : 3/22/2018 3:51:15 PM

 ก่อสร้างถนนคอนกรรีตเสริมเหล็ก

03-22-2018ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ปปช).pdf  

 

03-22-2018IMG_20180321_0001.pdf"03-22-2018IMG_20180321_0002.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com