เรื่อง :แนวทางการให้บริการประชาชนในการบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย


โดย : ศิริทิพย์  ไหลเจริญกิจ   อับโหลดวันที่ : 2/13/2018 9:03:25 AM

 

02-13-2018IMG.pdf  

 

02-13-2018IMG_0001.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com