เรื่อง :ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านสนามชัย หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


โดย : วารินชำราบ     อับโหลดวันที่ : 2/2/2018 7:28:07 PM

 - ตาราง ปปช. - ปร.5 - ปร.4 - แบบแปลน - ตาราง ปปช. - ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

92256113141.pdf  

 

02-09-2018ปร.5 ม.10 ห้วยขะยุง.pdf"02-09-2018ปร.4 ม.10 ห้วยขะยุง.pdf"02-09-2018แบบแปลน 1 ม.10 ห้วยขะยุง.pdf"02-09-2018แบบแปลน 2 ม.10 ห้วยขะยุง.pdf"02-09-2018แบบแปลน 3 ม.10 ห้วยขะยุง.pdf"02-09-2018แบบแปลน 4 ม.10 ห้วยขะยุง.pdf"02-09-2018ร่างประกาศเชิญชวน ม.10 ห้วยขะยุง.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com