เรื่อง :ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนาแค - ดอนก่อ บ้านนาแค หมู่ที่ 6 ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร


โดย : ศรีเมืองใหม่     อับโหลดวันที่ : 1/9/2018 9:33:36 AM

 

01-09-2018แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1-2.pdf  

 

01-09-2018แบบ ปร. 5.pdf"01-09-2018แบบ ปร. แผ่นที่ 2-2.pdf"01-09-2018แบบ ปร.6.pdf"01-09-2018ปปช. 01.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com