เรื่อง :ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำบอน หมู่ที่ 12 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร


โดย : ศรีเมืองใหม่     อับโหลดวันที่ : 1/8/2018 1:57:39 PM

 

01-08-2018แบบ ปร 4 .-1.pdf  

 

01-08-2018แบบ ปร. 5.pdf"01-08-2018แบบ ปร. 6.pdf"01-08-2018แบบ ปร.4.pdf"01-08-2018แบบ ปร.5-1.pdf"01-08-2018ปปช.01.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com