เรื่อง :โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


โดย : วรันธร  สมเสนาะ   อับโหลดวันที่ : 1/5/2018 3:25:08 PM

 

01-05-2018IMG.pdf  

 

01-05-2018IMG_0001.pdf"01-05-2018IMG_0002.pdf"01-05-2018IMG_0003.pdf"01-05-2018IMG_0004.pdf"01-05-2018IMG_0005.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com