เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข 2527 บ้านหนองสนม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : ทุ่งศรีอุดม     อับโหลดวันที่ : 12/27/2017 4:28:43 PM

 

12-27-2017แบบ ปปช.pdf  

 

12-27-2017IMG_20171227_0003.pdf"12-27-2017IMG_20171227_0004.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com