เรื่อง :รายละเอียดการโอนเงิน ณ วันที่ 8 ธ.ค. 60


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 12/7/2017 9:20:14 AM

 

12-07-2017doc06112520171207093227.pdf  

© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com