เรื่อง :แนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2561


โดย : วรันธร  สมเสนาะ   อับโหลดวันที่ : 11/29/2017 11:28:49 AM

 

11-29-2017IMG.pdf  

 

11-29-2017ที่ มท 0310.4_ว22483 (1).PDF"11-29-2017เอกสารแนบ (2).zip"© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com