เรื่อง :กำหนดการเดินทางไป-มา รับตำแหน่งของปลัดจังหวัดอุบลราชธานี


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 10/12/2017 9:32:26 AM

 

10-12-2017CCF12102560.pdf  

© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com