เรื่อง :ราคากลางในการซื้อวัสดุก่อสร้างหรือซ่อมแซมปรับปรุงที่พักอาศัยของราษฎรผู้ยากไร้ฯ


โดย : ตาลสุม     อับโหลดวันที่ : 10/11/2017 8:08:19 PM

 

10-11-2017ราคากลาง.pdf  

 

10-11-2017ราคากลาง1.pdf"© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com