หนังสือสั่งการ

 

รายการโอนเงินค่าตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2561

อับโหลดวันที่ : 22 มิถุนายน 2561

แจ้งรายชื่อผู้อบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายปกครองในการสืบสวนสอบสวน ประจำปี 2561

อับโหลดวันที่ : 22 มิถุนายน 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561

อับโหลดวันที่ : 22 มิถุนายน 2561

การแจกจ่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนลูกซอง

อับโหลดวันที่ : 22 มิถุนายน 2561

มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2) (การประชุม คอจ.)

อับโหลดวันที่ : 22 มิถุนายน 2561

รายละเอียดการโอนเงิน ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561

อับโหลดวันที่ : 21 มิถุนายน 2561

การตรวจติดตามและประเมินผลโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยผ่านกลไกลคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561

อับโหลดวันที่ : 20 มิถุนายน 2561

การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน

อับโหลดวันที่ : 20 มิถุนายน 2561

การดำเนินการตามาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อับโหลดวันที่ : 20 มิถุนายน 2561

การรายงานจัดส่งผู้มีบัตรสวัสดิการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพ

อับโหลดวันที่ : 20 มิถุนายน 2561

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขอเชิญร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา IQ เด็กจังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 20 มิถุนายน 2561

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ(ขุดลอกหนองจอก)เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ขนาดปาก กว้าง 30.00 × 80.00 เมตร ก้นสระ กว้าง 25.00 × 75.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,900 ล

อับโหลดวันที่ : 12 มิถุนายน 2561

การประชาสัมพันธ์จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๑

อับโหลดวันที่ : 4 มิถุนายน 2561

ระเบียบวาระการประชุมนายอำเภอ สัญจร ครั้งที่ 3/2561

อับโหลดวันที่ : 15 พฤษภาคม 2561

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต8 (อุบลราชธานี)

อับโหลดวันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพิ่มรายได้ในชุมชน

อับโหลดวันที่ : 15 มิถุนายน 2561

ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองดินดำ หมู่ที่ ๑ - บ้านภูวิไล หมู่ที่ ๑๑ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 12 มิถุนายน 2561

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 6,15 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 6 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองปลากด บ้านไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 30 พฤษภาคม 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 28 พฤษภาคม 2561© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com