หนังสือสั่งการ

 

การเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สำหรับผู้รับบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว.

อับโหลดวันที่ : 8 ธันวาคม 2560

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง รุ่นที่ 1 - 4/2561

อับโหลดวันที่ : 7 ธันวาคม 2560

การจัดให้องค์กรเกษตร องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เช่าที่ราชพัสดุ

อับโหลดวันที่ : 7 ธันวาคม 2560

รายละเอียดการโอนเงิน ณ วันที่ 8 ธ.ค. 60

อับโหลดวันที่ : 7 ธันวาคม 2560

รายละเอียดการโอนเงิน ณ วันที่ 6 ธ.ค.. 60

อับโหลดวันที่ : 4 ธันวาคม 2560

พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560

อับโหลดวันที่ : 4 ธันวาคม 2560

การกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อับโหลดวันที่ : 1 ธันวาคม 2560

รายละเอียดการโอนเงิน ณ วันที่ 29 พ.ย. 2560

อับโหลดวันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560

การจัดทำบัตรประจำตัวสำหรับบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

อับโหลดวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2560

แนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2561

อับโหลดวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2560

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โครงการปรับปรุงคลองชลประทานสถานีสูบน้ำบ้านหัวเห่ว หมู่ที่ 4 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 7 ธันวาคม 2560

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 2 ธันวาคม 2560

ระเบียบวาระการประชุมนายอำเภอ วาระพิเศษสัญจร

อับโหลดวันที่ : 1 ธันวาคม 2560

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

อับโหลดวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ ๒ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

อับโหลดวันที่ : 7 พฤศจิกายน 2560

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการขุดลอกฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 9 ธันวาคม 2560

โครงการขุดลอกฝากน้ำล้นห้วยมันเผิ่ง หมู่ที่ 12 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 9 ธันวาคม 2560

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 9 ธันวาคม 2560

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 9 ธันวาคม 2560

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 9 ธันวาคม 2560© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com