หนังสือสั่งการ 

 เรื่อง / วันที่
#8607การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าปรับปรุงอาคารที่่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบให้กับส่วนภูมิภาค

อับโหลดวันที่ : 26/8/2559 16:25:19

#8606ส่งสำเนาหนังสือกรมการปกครอง เรือง สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

อับโหลดวันที่ : 26/8/2559 14:30:15

#8603รายละเอียดการโอนเงินวันที่ 26 สิงหาคม 2559(ครั้งที่ 2)

อับโหลดวันที่ : 26/8/2559 13:48:17

#8602รายละเอียดการโอนเงินวันที่ 26 สิงหาคม 2559

อับโหลดวันที่ : 26/8/2559 13:47:39

#8601ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) โครงการสนับสนุนเงินช่วยต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60

อับโหลดวันที่ : 26/8/2559 11:33:50

#8600รายละเอียด รายการหัก ออมสิน ธ.ก.ส. และอื่นๆ ของสมาชิก อส.ประจำเดือนสิงหาคม 2559

อับโหลดวันที่ : 26/8/2559 8:53:26

#8599ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 25/8/2559 14:51:14

#8598การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

อับโหลดวันที่ : 25/8/2559 9:40:59

#8597การประชุมนายอำเภอ และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

อับโหลดวันที่ : 24/8/2559 15:20:54

#8596ตอบข้อหารือการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาต กรณีปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทน

อับโหลดวันที่ : 24/8/2559 11:09:05

12345678910...

ปฎิทินการประชุม  

วันที่ / เวลาเรื่องสถานที่
24 พฤษภาคม 2559

เวลา : 15.00 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการปรัปรุงแผนที่่แนวเขตที่่ดินของรัฐแบบบูรณาการ One map ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
10 พฤษภาคม 2559

เวลา : 14.00 น.

ประชุมติดตามนโยบายเร่งด่วนของ มท.และจังหวัดฯ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในพืนที่่ โดยขอให้ นอ.เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (งดผู้แทน) (ผวจ.อบ.เป็นประธานในการประชุมห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
22 เมษายน 2559

เวลา : 9.00 น.

ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๙ห้องประชุม POC
30 มีนาคม 2559

เวลา : 8.00 น.

ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด มท. ครั้งที่่ 3/2559ห้องบัวทิพย์ 1 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปฯ มรฎ. อบ.
30 มีนาคม 2559

เวลา : 14.00 น.

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืนห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
2 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา : 14.00 น.

ประชุมงบ People to People connectivity 10 อำเภอชายแดน (เลื่ิอนจากวันที่ 27 ม.ค. 2559)้ห้องประชุม ทปค.จ.อบ. ชั้น 3
22 มกราคม 2559

เวลา : 13.00 น.

ประชุมการรายงานผลการติดตามโครงการตำบลละ 5 ล้านบาทห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
25 ธันวาคม 2558

เวลา : 13.00 น.

อำเภอเขมราฐ/นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ แถลงข่าว รร.บ้านทรายทอง ตำบลนาแวง
4 ธันวาคม 2558

เวลา : 9.00 น.

อำเภอเขมราฐ/นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ ประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯทต.เทพวงษา
2 ธันวาคม 2558

เวลา : 9.00 น.

อำเภอเขมราฐ/นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ ประชุมกำนัน ผญบหอประชุมอำเภอเขมราฐ
12345678910...