หนังสือสั่งการ

 

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่่งยืน

อับโหลดวันที่ : 24 มีนาคม 2561

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม)

อับโหลดวันที่ : 23 มีนาคม 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 22 มีนาคม 2561

การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ตำบลและหมู่บ้าน

อับโหลดวันที่ : 22 มีนาคม 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 22 มีนาคม 2561

การติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๑

อับโหลดวันที่ : 21 มีนาคม 2561

การเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบรายงานปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

อับโหลดวันที่ : 20 มีนาคม 2561

ประกาศเรื่องสถานที่จัดสอบ แผนผังที่นั่งสอบ และระเบียบวิธีการสอบสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

อับโหลดวันที่ : 20 มีนาคม 2561

โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”

อับโหลดวันที่ : 19 มีนาคม 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 19 มีนาคม 2561

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต8 (อุบลราชธานี)

อับโหลดวันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ งานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๖๑

อับโหลดวันที่ : 8 มกราคม 2561

แผนการสั่งใช้กำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อับโหลดวันที่ : 14 ธันวาคม 2560

โครงการปรับปรุงคลองชลประทานสถานีสูบน้ำบ้านหัวเห่ว หมู่ที่ 4 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 7 ธันวาคม 2560

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 2 ธันวาคม 2560

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุลุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 23 มีนาคม 2561

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกอก หมู่ที่ 6 ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 23 มีนาคม 2561

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห่องปอ ม.7 ไปบ้านเบญจ์ ม.4 อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 22 มีนาคม 2561

ประกาศโครงการจัดซื้อจัดจ้างขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 15 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 19 มีนาคม 2561

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหญิง (ชั้น 2)ที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล

อับโหลดวันที่ : 8 มีนาคม 2561© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com