วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์

"เป็นองค์กรสมรรถนะสูงมุ่งมั่นบูรณาการงานในพื้นที่และเป็นที่พึ่งของประชาชนเพื่อสังคมสงบสุข"

พันธกิจของกรมการปกครอง (ตามกฎกระทรวง)

๑. เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
๒. ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง และอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายใน งานการข่าว งานกิจการชายแดน งานควบคุมดูแลชาวเขาและชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพและผู้หลบหนีเข้าเมือง งานสัญชาติ และงานกิจการมวลชน
๔. สนับสนุน ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้งทุกระดับ
๕. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน
๖. ดำเนินการพัฒนาและบริหารการปกครองท้องที่ในระดับอำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ตามกฎหมาย ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
๗. ดำเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน และงานทะเบียนอื่น รวมทั้ง การบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๘. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
๙. ดำเนินการสื่อสารเพื่อการบริหารงาน การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในประเทศ
๑๐. อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของนายอำเภอ
๑๑. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

พันธกิจของกรมการปกครอง (ตามกลุ่มภารกิจ)


๑. ด้านการบริหารงานปกครอง
๒. ด้านความมั่นคง
๓. ด้านสนับสนุนการบริหารงานแบบบูรณาการ
๑.๑ อำนวยการและสนับสนุนการ ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบของนายอำเภอ

๑.๒ เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผล ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายใน
๒.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความ มั่นคงภายใน งานการข่าว งานกิจการ ชายแดน งานควบคุมดูแลชาวเขาและ ชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพและผู้หลบหนี เข้าเมือง งานสัญชาติ และงานกิจการ มวลชน

๒.๒ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย กองอาสารักษาดินแดน

๒.๓ ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในด้าน การรักษาความสงบเรียบร้อยและ ความมั่นคงภายใน

๒.๔ ดำเนินการสื่อสารเพื่อการบริหารงาน การรักษาความสงบเรียบร้อย และ ความมั่นคงภายในประเทศ

๓.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในหน้าที่พนักงาน ฝ่ายปกครอง และอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ ประชาชน

๓.๒ สนับสนุน ส่งเสริมการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย และการเลือกตั้งทุกระดับ

๓.๓ ดำเนินการพัฒนาและบริหารการปกครองท้องที่ ในระดับอำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ตามกฎหมาย ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

๓.๔ ดำเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน และงานทะเบียนอื่น รวมทั้ง การบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน

 


© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com