ทำเนียบผู้บริหารนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายสมเพชร สร้อยสระคู

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนางทรงลักษณ์ วรภัย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายสำเริง ม่วงสังข์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายสมมาฏฐ์ โพธิ

ปลัดจังหวัดอุบลราชธานีนายจักรพงษ์ ยองใย

จ่่าจังหวัดอุบลราชธานีนายโรมรัก ภูหวล

ป้องกันจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวเกษร สิงห์แก้ว

เสมียนตราจังหวัดอุบลราชธานี


© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com