เรื่อง :สรุปจำนวนประชากร บ้าน และผู้มีสิทธิเลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567


โดย : ศิริทิพย์  ไหลเจริญกิจ   อับโหลดวันที่ : 5/3/2567

 ประชากร

5142930980สถิติ(2).pdf  

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com