เรื่อง :ขอให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง ถือปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยและสำนักทะเบียนกลางกำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด


โดย : ศิริทิพย์  ไหลเจริญกิจ   อับโหลดวันที่ : 21/2/2567

 ถือปฏิบัติ

21113743277ถือปฏิบัติแนงทางทุจริตบัตร.pdf  

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com