เรื่อง :เรียน ที่ทำการปครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดผู้เป็นหัวหน้าองค์คณะและองค์คณะในการปรับพินัย และมอบหมายให้แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดทางพินัย


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 29/11/2566

 -

2912123800111.pdf  

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com