เรื่อง :รายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนสมาชิก อส. เดือน พฤศจิกายน 2566


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 28/11/2566

 ค่าตอบแทน

28123314988เงิน อส20231128_0931.pdf  

 

2812332676เงิน อส 120231128_0932.pdf"© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com