เรื่อง :สรุปจำนวนประชากร บ้าน และ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566


โดย : ศิริทิพย์  ไหลเจริญกิจ   อับโหลดวันที่ : 8/9/2566

 ประชากร

8123831746ประชากร (2).pdf  

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com