เรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 8 รายการ


โดย : วรันธร  สมเสนาะ   อับโหลดวันที่ : 18/8/2566

 ขาย

1814329254ขายทอดตลาด20230818_0481.pdf  

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com