เรื่อง :ประกาศราคากลาง จัดซื้อถ้วยรางวัล โครงการพัฒนาศักยภาพรูปแบบการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีในมิติที่หลากหลายสบสานประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ให้เกิดความสดุล


โดย : ปภัชญา  จามรโชติสิน   อับโหลดวันที่ : 21/7/2566

 ราคากลาง

21151618528ประกาศราคากลาง20230721_0343.pdf  

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com