เรื่อง :ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอวารินชำราบที่ 12 จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


โดย : วารินชำราบ     อับโหลดวันที่ : 20/2/2566

 - แบบแปลน - ปร.4 - ปร.5

20154623107ปร.4 กองร้อย อส..pdf  

 

20154640420ปร.5 กองร้อย อส..pdf"20154653405แบบแปลน กองร้อย อส..pdf"© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com