หนังสือสั่งการ

 

การมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามเเนวเเผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประจำปี 2566 ระดับภาค ระดับเขต และระดับจังหวัด

อับโหลดวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567

แจ้งประกาศผลการคัดเลือกหมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น)ระดับจังหวัด

อับโหลดวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567

ผลการคัดเลือกหมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566

อับโหลดวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้ดำเนินการจัดส่งใบแจ้งยอดเงินออมประจำปี 2566

อับโหลดวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2567

อับโหลดวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567

การสำรวจและบันทึกข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ ThaiQM

อับโหลดวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567

การแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ

อับโหลดวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567

การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี ๒๕๖๗

อับโหลดวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567

ขอให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง ถือปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยและสำนักทะเบียนกลางกำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด

อับโหลดวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2567 (ฮ.ค.1445)

อับโหลดวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567

12345678910...

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com